ECOMAX 33 modular co-generation system by AB Energy

מערכת קו-גנרציה מודולרית מדגם ECOMAX 33 תוצרת חברת AB Energy

Title

Content

רימון אנרגיה

לקוח

מפעל פרימור - גן-שמואל

אתר

יחידה מודולרית מלאה תוצרת AB Energy מדגם ECOMAX 33, היחידה מסופקת כיחידה קומפלט הכוללת את כל הרכיבים הנדרשים להפעלת המערכת (לרבות: מערכת ייצור קיטור, מחלפי חום, מערכות סינכרון, מערכות גז טבעי, מדחס, מערכות אוורור, מערכות בקרה וניטור, מערכות שמן ומי קירור (כולל משאבות מילוי), לוחות חשמל ומתגים, מצברי התנעה, מערכת פליטת גזים הכוללת ממיר קטליטי, קירות אקוסטיים להפחתת רעשים כחלק מגוף היחידה, מערכת גילוי אש..) והכל בהתאם לתקינה ולסטנדרטים הנדרשים בישראל.

תאור כללי של הפרויקט

3.3MW

הספק חשמלי

ייצור קיטור: ספיקה 1.7 Ton/h, לחץ קיטור 13 bar, טמפרטורת קיטור 195⁰C.
חימום מוקדם של מי הזנה המטופלים לייצור הקיטור באמצעות מחלף חום בהספק של 108 kW

שימוש בחום שיורי

מנוע גז טבעי תוצרת חברת Jenbacher

סוג מנוע

1 חודש

זמן הרכבת המערכת באתר הלקוח

2019

שנת הקמה

תחזוקה מתוכננת מלאה +
תחזוקת שבר - מבוצעת על ידי צוות ישראלי מקומי של חברת AB Energy Israel.

שירות ותחזוקה

24x7 על ידי חדר השליטה והבקרה העולמי של AB Energy הממוקם בצפון איטליה

ניטור המערכת

מקומי בסמוך לאתר הלקוח להבטחת זמינות הפעלה מקסימלית של היחידה וכן להבטחת זמן תגובה קצר במקרה של אירוע תחזוקת שבר

מלאי חלקי חילוף